Producenci
Regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Regulamin".

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każym czasie poprzez jego zapisanie w pamięci komputera lub na odpowiednim nośniku, jak również wydrukować ze strony Sklepu Internetowego.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVERGREENONLINE.PL

 

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

I.     Postanowienia ogólne
II.    Składanie i realizacja Zamówień
III.   Sposoby płatności
IV.   Koszty, terminy i sposoby dostawy
V.    Prawo odstąpienia od Umowy
VI.   Postępowanie reklamacyjne
VII.  Rejestracja i prowadzenie konta. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
       Reklamacje z tytułu świadczenia Usług Elektronicznych.
VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

 

IX. Postanowienia końcowe

 

I Postanowienia ogólne

 

1.     Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.evergreenonline.pl prowadzony jest przez firmę EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej; NIP: 753-123-11-44; REGON: 142958463; adres do korespondencji al. 3-go Maja 2/10, 00-391 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sklep@evergreenonline.pl, numer telefonu: 602 333 524.

 

2.     Preferowanym sposobem kontaktu ze Sprzedającym jest adres poczty elektronicznej: sklep@evergreenonline.pl

 

3.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.

 

4.     Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 

5.     Definicje:

 

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

FORMULARZ REJESTRACJI - umożliwiający utworzenie Konta formularz dostępny w Sklepie Internetowym.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - umożliwiający złożenie Zamówienia formularz dostępny w Sklepie Internetowym.

 

KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

KODEKS CYWILNY - Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami

 

KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

KUPUJĄCY - zarówno Konsument, jak i Klient.

 

KONTO - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę.

 

PRODUKT - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dostępna w Sklepie Internetowym.

 

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.evergreenonline.pl

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

UMOWA SPRZEDAŻY - zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowa Sprzedaży Produktu.

 

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usługi Elektronicznej, której ustawa przyznaje osobowość prawną.

 

USŁUGODAWCA; SPRZEDAWCA - EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 753-123-11-44; REGON: 142958463; adres do korespondencji: Al. 3-go Maja 2/10, 00-391 Warszawa; adres poczty elektronicznej: sklep@evergreenonline.pl, numer telefonu: 602 333 524.

 

 

 

6.     Wszelkie informacje dotyczące Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, szczególnie ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, jak również ogłoszenia czy reklamy stanowią jedynie informację handlową. Ta informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert przez Kupującego, w rozumieniu art 71. Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

 

7.     Uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszystkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które to koszty zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia

 

8.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

 

9.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies i Javascript.

 

II Składanie i realizacja Zamówień

 

1.     Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w tym formularzu i zatwierdzenie go poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".

 

2.     Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.evergreenonline.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 

3.     Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma z serwisu automatyczny komunikat potwierdzający jego złożenie. Komunikat zawiera wszystkie niezbędne informacje zgodnie z art 12 ustęp 1 Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (Dz. U. z dn. 24.06.2014, poz 827), w tym wzór odstąpienia od umowy oraz także kopię niniejszego regulaminu

 

4.     W przypadku braku otrzymania komunikatu potwierdzającego złożenie Zamówienia Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą 
e-mailową lub telefoniczną.

 

5.     Sprzedawca potwierdza niezwłocznie przyjęcie Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej. Kupującego.

 

6.     Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest jednoznaczna z zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wiążącej obie strony.

 

7.     Realizacja Zamówienia płatnego przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 

8.     Zrealizowanie Każdej Umowy Sprzedaży potwierdzane jest wystawieniem paragonu lub faktury VAT załączanych do wysyłanego/ych Produktu/ów.  

 

III Sposoby płatności

 

1.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Bankowy Sprzedawcy  nr 46 2490 0005 0000 4530 1963 0114

 

1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/ 
      oraz w trakcie składania Zamówienia.
1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayByNet.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.paybynet.pl/ 
      oraz w trakcie składania Zamówienia.
1.4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu przy ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.

 

2.     Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
2.1. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayU.pl - Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań wpisana do      
      Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000274399 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
2.2. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayByNet.pl - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. W. Pileckiego 65, 
      02-781 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000113064 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, NIP: 526-030-05-17; REGON: 012105474.

 

3.     W przypadku sposobu płatności innego niż płatność przy osobistym odbiorze w siedzibie sklepu Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

IV Koszty, terminy i sposoby dostawy

 

1.     Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.     Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
2.1. Odbiór osobisty w siedzibie sklepu przy ul. Solec 24, 00-403 Warszawa w godzinach pracy t.j. od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-18:00
2.2. Przesyłka pocztowa
2.3. Przesyłka kurierska

 

3.     Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Kupujący ponosi koszty dostawy, które wskazane są w trakcie składania zamówienia i uzależnione są od wartości zamówienia, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

 

4.     Termin dostawy Produktu = termin wysyłki + czas dostawy Produktu do Klienta.

 

5.     Termin wysyłki podany jest w opisie danego Produktu.

 

6.     Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i należy liczyć w następujący sposób:
6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy osobistym odbiorze Produktu w siedzibie sklepu - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

7.     Zgodnie z art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika zaleca się zbadanie przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeśli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zaleca się dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

V Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu bez podania przyczyny.

 

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

 

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego składając jednoznacznie brzmiące oświadczenie i wysyłając je e-mailem, pocztą lub faksem na adres Sprzedającego.

 

4.     W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z Formularza Odstąpienia od Umowy, znajdującego się pod adresem: http://100sklepow.pl/storage/evergreenonline/files/oswiadcznieodstapienieever.pdf . Oświadczenie to można złożyć też w innej, jednoznacznie brzmiącej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014.

 

5.     Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Al. 3-go Maja 2/10, 00-403 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na e-mail: sklep@evergreenonline.pl

 

6.     Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 

7.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

 

8.     Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Kupującego o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

9.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem sprzedanej rzeczy lub chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

10.   Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

 

11.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.

 

12.   Zwracaną rzecz należy odesłać na adres Sprzedającego: EVERGREEN Izabela Kwietowicz , Al. 3-go Maja 2/10, 00-391 Warszawa,

 

13.   Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

14.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, w szczególności zaś:
14.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, 
        że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
14.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, 
        i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
14.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
        zindywidualizowanych potrzeb;
14.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu 
        na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, gdyi opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

14.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

VI Postępowanie reklamacyjne z tytułu niezgodności produktu z Umową Sprzedaży

 

1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określone są w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

2.     Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 

3.     Zawiadomienie o niezgodności Towaru z Umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz Al. 3-go Maja 2/10, 00-391 Warszawa. Formularz reklamacyjny znajduje się pod adresem: http://100sklepow.pl/storage/evergreenonline/files/reklamacjaever.pdf

 

4.     Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Konsument może:
4.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy 
      towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą 
      pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
4.2. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym 
      czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

5.     Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

6.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: EVERGREEN s.c. Robert Rosół Izabela Kwietowicz, ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa, przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sposób uzgodniony ze Sprzedającym

 

7.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni wysyłając odpowiedź w sprawie reklamacji na adres podany przez Konsumenta lub w inny wybrany przez Konsumenta sposób.

 

8.     Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

9.     Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

10.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

11.   W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie zwrócony Kupującemu.

 

VII Rejestracja i prowadzenie konta. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Reklamacje z tytułu świadczenia Usług Elektronicznych

 

1.     Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

 

2.     Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 

3.     Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

 

4.     Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 

5.     Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 

6.     Okres na jaki zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych:

 

7.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

8.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 

9.     Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

10.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

11.   Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

12.   Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminowa o charakterze ciągłym, np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny.

 

13.   Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminową o charakterze ciągłym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa.

 

14.   Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

15.   Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

16.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
16.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
        sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa.
16.2. Zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości 
        oraz danych kontaktowych.
16.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 

17.   Reklamacja z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
17.1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail,
        korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie- zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

 

  • W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayU - Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - strona kontaktowa www.payu.pl, formularz kontaktowy www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-kupujacych , numer telefonu kontaktowego: 61 630 60 05, e-mail: pomoc@payu.pl
  • W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayByNet -Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie - strona kontaktowa www.paybynet.pl, formularz kontaktowy www.paybynet.pl/kontakt/formularz-kontaktu/ , e-mail: kontakt@paybynet.pl, numer telefonu kontaktowego 22 545 55 55, infolinia (0)801 500 207.

 

 

 

VIII  Dane osobowe i polityka prywatności

 

1.     Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym evergreenonline.pl w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym przetwarzane są przez EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24, 00-403 Warszawa (administrator danych).

 

2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych

 

3.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Konto”) lub poprzez zgłoszenie mailowe na adres: sklep@evergreenonline.pl.

 

4.     Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 

5.     Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 

6.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego evergreenonline.pl dotyczącej  polityki prywatności.

 

IX Postanowienia końcowe

 

1.     Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i w języku polskim.

 

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 24 czerwca 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3.     Rozstrzyganie sporów:
3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym
3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 
      Sprzedającego.

 

3.3    O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Evergreen nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

3.4   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Evergreen, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( uokik.gov.pl).

 

4.     Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności było dokonywane w godzinach nocnych.

 

5.     Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

 

6.     Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.evergreenonline.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 

7.     W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.evergreenonline.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy www.evergreenonline.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.evergreenonline.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 

8.     Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 

8.1.   konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

 

8.2.   konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

 

8.3.   rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego evergreenonline.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl