Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

Administrator– EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba zidentyfikowana to osoba, której tożsamość jest znana i którą można wskazać, wyróżnić spośród innych osób. Natomiast możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamość nie jest znana, ale można ja poznać korzystając z dostępnych środków.

Cookies - małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis, które zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Media społecznościowe - portale społecznościowe t.j. Facebook, Instagram, LinkIn

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem evergreenonline.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika zostały opisane poniżej.

1.       Korzystanie z serwisu Evergreenonline.pl

Dane osobowe Użytkownika i jego aktywność w Serwisie, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych. W szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2.       Rejestracja w serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.       Składanie zamówień

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. W celu przyjęcia i obsługi zamówienia wymagane jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie wszystkich osób z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych (do których zalicza się także adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem cookies) w następujących celach:

1.       Niezbędnych do wykonania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) takich jak:

1.1.     świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie

1.2.     obsługa zakupów dokonywanych w Serwisie

1.3.     obsługa reklamacji

2.       Zaspokojenia uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) takich jak:

2.1.     prowadzenie statyk oraz analizy aktywności Użytkowników dla poprawy funkcjonalności i świadczonych usług

2.2.     w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony praw Administratora

2.3.     Realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

2.4.     W związku z prowadzeniem profilu na portalach społecznościowych w celu promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.       Realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO)

IV PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1.        Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

1.1.     pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

1.2.     uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

1.3.     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

1.4.     sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

1.5.     trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

1.6.     pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

1.7.     pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

2.       Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmian tych Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.       Korzystając z dostępnych funkcji Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies w przeglądarce internetowej, której używa.

4.       Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2.       Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.       Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.1.     Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje na tej podstawie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

1.2.     Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

1.3.     Prawo do sprostowania – Administrator na tej podstawie usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

1.4.     Prawo do usunięcia danych – osoba zgłaszająca może na tej podstawie żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

1.5.     Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

1.6.     Prawo do przenoszenia danych –w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator na tej podstawie wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą. Dane przekazywane są w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

1.7.     Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

1.8.     Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

1.9.     Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

1.10.  Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.       Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

2.1.     w formie pisemnej na adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz ul. Solec 24, 00-403 Warszawa;

2.2.     drogą e-mailową na adres: sklep@evergreenonline.pl

3.       Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

3.1.     z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

3.2.     jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

4.       Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

5.       Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6.       Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VII. ODBIORCY DANYCH

1.       W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)

2.       Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.       W celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, przede wszystkim zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania, Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2.       Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@evergreenonline.pl lub adres korespondencyjny EVERGREEN Izabela Kwietowicz ul. Solec 24 (00-403 Warszawa).

X. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl