Producenci
Regulamin 01.01.2021

Regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Regulamin".

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego zapisanie w pamięci komputera lub na odpowiednim nośniku, jak również wydrukować ze strony Sklepu Internetowego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVERGREENONLINE.PL

 obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.


 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Składanie i realizacja Zamówień
 3. Sposoby płatności
 4. Koszty, terminy i sposoby dostawy
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Postępowanie reklamacyjne z tytułu niezgodności produktu z Umową Sprzedaży
 7. Rejestracja i prowadzenie konta. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Reklamacje z tytułu świadczenia Usług Elektronicznych
 8. Dane osobowe i polityka prywatności
 9. Postanowienia końcowe

 

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.evergreenonline.pl prowadzony jest przez firmę EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej; NIP: 753-123-11-44; REGON: 142958463; adres do korespondencji ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sklep@evergreenonline.pl, numer telefonu: 602 333 524.
 2. Preferowanym sposobem kontaktu ze Sprzedawcą jest adres poczty elektronicznej: sklep@evergreenonline.pl
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Definicje:

KODEKS CYWILNY - Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami

REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

SPRZEDAWCA - EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 753-123-11-44; REGON: 142958463; adres do korespondencji: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa; adres poczty elektronicznej: sklep@evergreenonline.pl, numer telefonu: 602 333 524.SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.evergreenonline.pl będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

KONTO - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA, w tym informacje o złożonych zamówieniach, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez UŻYTKOWNIKA. Założenie Konta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

KLIENT - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT O PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

 1. Wszelkie informacje dotyczące Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, szczególnie ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, jak również ogłoszenia czy reklamy stanowią jedynie informację handlową. Ta informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert przez Klienta, w rozumieniu art 71. Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 2. Uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszystkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które to koszty zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies i Javascript.

II Składanie i realizacja Zamówień

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w tym formularzu i zatwierdzenie go poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę evergreenonline.pl24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma z serwisu automatyczny komunikat potwierdzający jego złożenie. Komunikat zawiera wszystkie niezbędne informacje zgodnie z art 12 ustęp 1 Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (Dz. U. z dn. 24.06.2014, poz 827), w tym wzór odstąpienia od umowy oraz także kopię niniejszego regulaminu
 4. W przypadku braku otrzymania komunikatu potwierdzającego złożenie Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą e-mailową lub telefoniczną.
 5. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie przyjęcie Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest jednoznaczna z zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wiążącej obie strony.
 7. Realizacja Zamówienia płatnego przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta
 8. Zrealizowanie każdej Umowy Sprzedaży potwierdzane jest wystawieniem paragonu lub faktury VAT załączanych do wysyłanego/ych Produktu/ów.  

III Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Bankowy Sprzedawcy  nr 46 2490 0005 0000 4530 1963 0114 prowadzony w Alior Bank Polska S.A.
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/ oraz w trakcie składania Zamówienia.
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayByNet.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.paybynet.pl/ oraz w trakcie składania Zamówienia.
   • Płatności elektroniczne Shoper za pośrednictwem Blue Media - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.bluemedia.pl/ oraz w trakcie składania Zamówienia.
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu przy ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
  • W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayU.pl - Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000274399 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
  • W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayByNet.pl - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000113064 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, NIP: 526-030-05-17; REGON: 012105474.
  • W przypadku płatności Shoper realizowanych za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl - Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000320590 przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 585-13-510185; REGON: 191781561.
 3. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność przy osobistym odbiorze w siedzibie sklepu Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

IV Koszty, terminy i sposoby dostawy

 1. Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  • Odbiór osobisty w siedzibie sklepu przy ul. Solec 24, 00-403 Warszawa w godzinach pracy t.j. od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00 lub w innym ustalonym z Klientem terminie
  • Przesyłka pocztowa
  • Przesyłka kurierska
  • Odbiór przesyłki w Paczkomacie
 3. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Klient ponosi koszty dostawy, które wskazane są w trakcie składania zamówienia i uzależnione są od wartości zamówienia, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 4. Termin dostawy Produktu = termin wysyłki + czas dostawy Produktu do Klienta.
 5. Termin wysyłki podany jest w opisie danego Produktu.
 6. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i należy liczyć w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy osobistym odbiorze Produktu w siedzibie sklepu - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Zgodnie z art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika zaleca się zbadanie przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeśli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zaleca się dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

V Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Klientem o prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta, Klienta o prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Klient o prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę składając jednoznacznie brzmiące oświadczenie i wysyłając je e-mailem, pocztą lub faksem na adres Sprzedawcy.
 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument oraz Klient o prawach Konsumenta może skorzystać z Formularza Odstąpienia od Umowy, znajdującego się pod adresem: oświadczenie odstąpienie od umowy . Oświadczenie to można złożyć też w innej, jednoznacznie brzmiącej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na e-mail: sklep@evergreenonline.pl
 6. Jeżeli Konsument lub Klient o prawach Konsumenta skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi oraz Klientowi o prawach Konsumenta zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 8. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 9, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem sprzedanej rzeczy lub chwili dostarczenia przez Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcę.
 12. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres Sprzedawcy: EVERGREEN Izabela Kwietowicz , ul. Solec 24, 00-403 Warszawa,
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Klientowi o prawach Konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, w szczególności zaś:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, gdy opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

VI Postępowanie reklamacyjne z tytułu niezgodności produktu z Umową Sprzedaży

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określone są w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 5564 oraz art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z Umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz ul. Solec 24, 00-403 Warszawa. Formularz reklamacyjny znajduje się pod adresem: Formularz reklamacyjny
 4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Konsument może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcy usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni wysyłając odpowiedź w sprawie reklamacji na adres podany przez Konsumenta lub w inny wybrany przez Konsumenta sposób.
 8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 11. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie zwrócony Konsumentowi.

VII Rejestracja i prowadzenie konta. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Reklamacje z tytułu świadczenia Usług Elektronicznych

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 3. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 4. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 5. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 6. Okres na jaki zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminowa o charakterze ciągłym, np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, może zostać wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny.
 11. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminową o charakterze ciągłym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 13. Sprzedawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  • Zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 15. Reklamacja z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
  • Reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie- zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
 16. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayU - Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - strona kontaktowa www.payu.pl, formularz kontaktowy payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-kupujacych, numer telefonu kontaktowego: 61 630 60 05, e-mail: pomoc@payu.pl
 17. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PayByNet -Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie - strona kontaktowa www.paybynet.pl, formularz kontaktowy paybynet.pl/kontakt/formularz-kontaktu/, e-mail: kontakt@paybynet.pl, numer telefonu kontaktowego 22 545 55 55, infolinia (0)801 500 207.
 18. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu Blue Media - Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Warszawie- strona kontaktowa www.bluemedia.pl, formularz kontaktowy: https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt, numer telefonu kontaktowego: 58 7604 844

VIII  Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym evergreenonline.pl w procesie rejestracji kota, w procesie składania zamówienia oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym przetwarzane są przez EVERGREEN Izabela Kwietowicz z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24, 00-403 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Konto”) lub poprzez zgłoszenie mailowe na adres: sklep@evergreenonline.pl.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych na profilu publicznym Sprzedającego, prowadzonym na portalach społecznościowych, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego evergreenonline.pl dotyczącej  polityki prywatności.

IX Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 24 czerwca 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem lub Klientem o prawach Konsumenta zostają poddane właściwym sądom powszechnym
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem lub Klientem o prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  • O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Evergreen nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Konsument oraz Klient o prawach Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Evergreen, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 4. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.evergreenonline.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.evergreenonline.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy www.evergreenonline.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.evergreenonline.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityka prywatności.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego evergreenonline.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl