Producenci
Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określone są w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 5564oraz art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad.
 3. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z Umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz ul. Solec 24, 00-403 Warszawa. Formularz reklamacyjny znajduje się pod adresem: Formularz Reklamacyjny
 4. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Konsument może zażądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 6. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni wysyłając odpowiedź w sprawie reklamacji na adres podany przez Konsumenta lub w inny wybrany przez Konsumenta sposób.
 9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 10. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznapł za uzasadnione.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt VI. 5. regulaminu;
  • przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt VI. 5. regulaminu
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania prawa do naprawy lub wymiany towaru;
  • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 13. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 16. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z prawa konsumenta do naprawy lub wymiany towaru oraz obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 2 lat licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 20. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie zwrócony Konsumentowi.

ZWROTY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Klientem o prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta, Klienta o prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Klient o prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę składając jednoznacznie brzmiące oświadczenie i wysyłając je e-mailem, pocztą lub faksem na adres Sprzedawcy.
 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument oraz Klient o prawach Konsumenta może skorzystać z Formularza Odstąpienia od Umowy, znajdującego się pod adresem: Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to można złożyć też w innej, jednoznacznie brzmiącej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na e-mail: sklep@evergreenonline.pl
 6. Jeżeli Konsument lub Klient o prawach Konsumenta skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi oraz Klientowi o prawach Konsumenta zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 9. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 10, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem sprzedanej rzeczy lub chwili dostarczenia przez Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 12. Jeżeli towaru nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania go na swój koszt.
 13. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres Sprzedawcy: EVERGREEN Izabela Kwietowicz , ul. Solec 24, 00-403 Warszawa,
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Klientowi o prawach Konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, w szczególności zaś:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl