Producenci
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określone są w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z Umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evergreenonline.pl lub pisemnie na adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz ul. Solec 24, 00-403 Warszawa. Formularz reklamacyjny znajduje się pod adresem: Formularz reklamacji
 4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Konsument może:
  4.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  4.2. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcy usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedajwcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: EVERGREEN Izabela Kwietowicz, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w sposób uzgodniony ze Sprzedającym
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni wysyłając odpowiedź w sprawie reklamacji na adres podany przez Konsumenta lub w inny wybrany przez Konsumenta sposób.
 8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 11. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie zwrócony Klientowi.

 

ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Kupujący będący jednocześnie Konsumentem lub Klientem o prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta Klienta o prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Klient o prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę składając jednoznacznie brzmiące oświadczenie i wysyłając je e-mailem, pocztą lub faksem na adres Sprzedawcy.
 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument lub Klient o prawach Konsumenta może skorzystać z Formularza Odstąpienia od Umowy, znajdującego się pod adresem: Formularz odstąpienia . Oświadczenie to można złożyć też w innej, jednoznacznie brzmiącej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na e-mail: sklep@evergreenonline.pl
 6. Jeżeli Konsument lub Klient o prawach Konsumenta skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi lub Klientowi o prawach Konsumenta zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem sprzedanej rzeczy lub chwili dostarczenia przez Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Klienta o prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 11. Konsument lub Klient o prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.
 12. Zwracaną rzecz należy odesłać na adres Sprzedawcy: EVERGREEN Izabela Kwietowicz, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa,
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Klientowi o prawach Konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, w szczególności zaś:
  14.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, Konsument po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  14.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, 
          i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  14.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
          zindywidualizowanych potrzeb;
  14.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu 
          na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  14.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl